swag alive-by andrzejewska
swag alive-by andrzejewska
Home Theme ask me Submit

_

Skoro ludzie kochając się żyją w innych światach(jedno na Ziemi, a drugie w niebie) to dlaczego narzekamy na te kilkadziesiąt km.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter